Contacteaza-ne acum!
09:30-18:00, L-V
Cosul tau de cumparaturi
0 produse (0,00 lei)

Anunt de intentie privind selecția unui partener - Vinexpert

Anunt de intentie privind selecția unui partener pentru implementarea unui proiect în cadrul Apelului de proiecte POCU - Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

  

SC Vinexpert SRL, în calitate de Beneficiar intenționează să depună o cerere de finanțare în vederea implementării unor proiecte conform Ghidului condiții generale Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 și a Ghidului condiții specifice Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii,  axa prioritară 6, prioritatea de investiții a programului Programul Operational Capital Uman 10 iv, obiectivele specifice 6.13, 6.14.

 Având în vedere următoarele:

 

 • Prevederile Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Ghidul Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii
 • Regulamentul  CE 1303/2013
 • Oug 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • HG 93/2016 privind normele metodologice de aplicare a OUG 40/2016 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Se decide demararea procedurii de selecție a unui partener pentru implementarea unei cereri de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii,  axa prioritară 6, prioritatea de investiții a programului Programul Operational Capital Uman 10 iv, obiectivele specifice 6.13, 6.14.

Principii care guvernează procesul de selecție:

 • Transparenţa;
 • Nediscriminarea;
 • Tratamentul egal;
 • Eficiența utilizării fondurilor;

 

Obiectivele programului/proiectului

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

 

Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

 

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

 

Obiectivul general al cererii de finanțare: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar din domeniul agroalimentar/economic care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă și la stagii de practică

 

Obiective specifice

 

 1. Organizarea a 250 de stagii de practică cu studenți din cadrul Facultăților  de Economie si Economie Agroalimentară în vederea asigurării corelării competentelor teoretice și cele practice precum și pentru asigurarea corelării cererii cu oferta de competențe pe piața muncii în domeniile agroalimentar, industrie și servicii.
 2. Asigurarea unui proces de tranziție de la școală la viața activă prin participarea a 180 de studenți la activități de formare profesională în specializarea somelier si marketingul vinurilor și inserția profesională a 114 persoane din grupul tinta.

 

Scopul cererii de finanțare

Scopul proiectului vizează creearea unei  solutii concrete la problemele cu care se confruntă în acest moment atât angajatorii cât și studentii.  Stagiile de practică la care vor participa 250 de studenți reprezintă o soluție de legătură între nevoile de competențe ale angajatorilor și nevoile studentilor. In cadrul stagiilor de practică studenții vor lua contact cu un loc de muncă, vor înțelege caracteristicile unui loc de muncă, competențele solicitate de un angajator și vor dobândi experiență practică, competențe conforme cu programa educațională. Angajatorii vor avea posibilitatea să identifice competențele pe care studenții le au deja dar și deficitul de competențe care este înregistrat de studenti. Procesul de învătare practică contribuie astfel la reducerea deficitului de competențe, angajatorii putând beneficia la absolvirea studentilor de forță de muncă conformă cu așteptarile lor, o forță de muncă care livrează nivelul de productivitate solicitat de catre angajatori, absolvenții putând astfel genera valoare adaugată la locul de muncă. Un alt aspect al soluției identificate de proiect se referă la cursul de formare profesională realizat in cadrul proiectului. Rolul cursului de specializare realizat vizează asigurarea competentelor teoretice și practice unui anumit domeniu de activitate specific. Programa educationala este de cele mai multe ori generală si nu acopera toate nistele de dezvoltare ale unui anumit domeniu. De exemplu, în cazul domeniul agroalimentar, programa educațională nu poate acoperi specificitățile fiecarui domeniu, cum ar fi:marketingul legumelor, marketingul vinurilor etc. Studentii ies astfel din universitate cu un important bagaj de cunostinte generale insa neadaptate la specificul pieței. Pentru a fi asimilati usor de angajatori se impune livrarea către acestia a unui set de competente specifice, astfel incat la momentul angajarii, absolventii sa poata genera un nivel de productivitate similar cu cel al angajatilor vechi, perioada de proba fiind o perioada de adaptare. Pentru a rezolva aceasta chestiune, s-a procedat la introducerea unui curs de formare profesionala care asigura necesarul de informatii nisat pe specificul angajatorilor care constituie parte integranta a structurii de parteneriat. Proiectul livreaza astfel o solutie concretă la una dintre nevoile majore ale procesului de tranzitie de la scoala la viata activă, si anume realizarea unei legaturi intre cererea cu oferta de competente adaptate la specificul angajatorilor.

 

 

Descrierea proiectului

 

Titlul proiectului: Tradiție, prestigiu și performanță în practica educațională

 

Grup țintă: 250 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ terțiar

 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 6, obiectiv specific 6.13

 

Valoare aproximativă proiect: 2.219.954,00  

 

Valoare aproximativă solicitant: 1.167.018,43  ron

 

Valoare aproximativă partener: 962.535,57 ron 

 

 

Activități proiect:

 

 1. 1.                  Activitati transversale

Acest set de activitate vizeaza realizarea managementului proiectului precum si diseminarea informatiilor legate de activitatile si rezultatele proiectului.

Subactivitatile aferente  activitatilor transversale sunt urmatoarele:

•          Constituirea si gestionarea echipei de implementare, stabilirea procedurilor de lucru in concordanta cu instructiunile AM POCU

•          Coordonarea procesului de implementare a proiectului, intalniri si comunicare cu partenerii si cu membrii echipei de implementare pentru analiza derularii activitatilor proiectului, stabilirea si indeplinirea responsabilitatilor in cadrul proiectului, sedinte de lucru periodice, raportarea activitatilor desfasurate

•          Stabilire comisii de achizitii, elaborarea documentatiei specifice si realizarea achizitiilor de bunuri si servicii necesare derularii proiectului conform legislatiei in vigoare, semnarea și monitorizarea bunei execuții a contractelor

•          Asigurarea managementului financiar-contabil al proiectului, realizarea si implementarea procedurilor de rambursare, cererilor de prefinantare, cererilor de plata intermediare si finale

•          Monitorizarea și controlul proiectului, implementarea procesului de raportare tehnica periodica

•          Realizare strategie de diseminare, pregatirea (elaborarea machetelor si continutului) si realizarea de materiale de informare și publicitate si de materiale de implementare (aplicare antet pe formulare folosite in cadrul proiectului)

•          Diseminarea informatiilor pe toata perioada de implementare a proiectului si realizare conferinte de diseminare

•          Monitorizare activitate de diseminare - realizare raport periodic de monitorizare

 

2. Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatori şi partenerii de practică, recrutarea grupului țintă, organizarea și derularea programe de învățare la locul de muncă – de tip stagii de practica

 

2.1. Recrutarea de grup țintă în vederea implementării stagiilor de practică și organizarea logistică a stagiilor de practica

2.2. Realizarea convenției de practică și stabilirea detaliilor logistice cu privire la implementarea stagiilor de practică

2.3.  Derularea programelor de învățare la locul de muncă – de tip stagii de practică, și evaluarea stagiilor desfasurate

 

3. Derularea programelor de învățare la locul de muncă de tip cursuri de formare la potenţiali angajatori din sectorul agroalimentar, industrie și servicii  si insertia profesionala a grupului tinta

3.1. Planificarea cursurilor, realizarea grupelor de formare profesională de tip specializare

3.2. Organizarea, defasurarea si evaluarea  cursurilor de formare profesionala de tip specializare

3.3. Insertia in munca a studentilor  participanti la activitatea de formare profesionala

 

 

Activitățile în care va fi implicat partenerul

 

1. Activitati transversale

 

2.Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatori şi partenerii de practică, recrutarea grupului țintă, organizarea și derularea programe de învățare la locul de muncă – de tip stagii de practica

 

2.1. Recrutarea de grup țintă în vederea implementării stagiilor de practică și organizarea logistică a stagiilor de practica

2.2. Realizarea convenției de practică și stabilirea detaliilor logistice cu privire la implementarea stagiilor de practică

2.3.  Derularea programelor de învățare la locul de muncă – de tip stagii de practică, și evaluarea stagiilor desfasurate

 

3. Derularea programelor de învățare la locul de muncă de tip cursuri de formare la potenţiali angajatori din sectorul agroalimentar, industrie și servicii  si insertia profesionala a grupului tinta

 

3.1. Planificarea cursurilor, realizarea grupelor de formare profesională de tip specializare

3.2. Organizarea, defasurarea si evaluarea  cursurilor de formare profesionala de tip specializare

 

Procedura de selecție

 

 • Criterii de eligibilitate
 • Criterii de selecție

 

Criterii de eligbilitate

 

 • Să aibă personalitate juridică, organizate ca entități publice sau private cu sau fără scop patrimonial
 • Să fie înregistrate în România sau alte state membre UE
 • Să nu se afle în niciuna din situațiile de excludere specificate în legislația comunitară și națională, în vigoare asa cum este descrică în Ghidul Condiții generale: Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Să nu se afle în situație de conflict de interese în relația cu solicitantul sau cu finanțatorul
 • Să își asume prin semnarea Acordului de Parteneriat cofinanțarea proiectului, furnizarea de resurse umane și materiale necesare procesului de implementare precum, implicarea în activitățile proiectului și atingerea indicatorilor proiectului
 • Să facă dovada că are capacitatea să furnizeze grupul tintă necesar activităților proiectului
 • Să beneficieze de toate autorizațiile și capacitățile legale în vederea implementării activităților proiectului
 • Să respecte prevederile Ghidului Condiții Specifice  Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii,  axa prioritară 6, prioritatea de investiții a programului Programul Operational Capital Uman 10 iv, obiectivul specific 6.13
 • Să aibă capacitatea financiară de implementare a activităților proiectului, în conformitate cu prevederile Ghidului Condiții generale: Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Documente care probează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:

 

 • Statutul organizației/act constitutiv - copie
 • Bilanțul contabil pe ultimii 3 ani fiscali – copie
 • Declarație de angajament – conform anexă
 • Declarație de eligibilitate – conform anexă

 

 

Grilă criterii de eligibilitate

 

Nr.crt.

Denumire criteriu

Da/Nu

1

Dosarul este complet, conține toate documente menționate în procedura de selecție

Da/Nu

2

Documentele solicitate sunt corect completate și conforme

Da/Nu

3

Declarațiile solicitate sunt conforme cu formatul utilizat

Da/Nu

4

Documentele au fost depuse conform calendarului

Da/Nu

5

Candidatul respectă condițiile de eligibilitate conform ghidului solicitantului – condiții specifice

Da/Nu

6

Candidatul respectă condițiile de eligibilitate conform ghidului solicitantului – condiții generale

Da/Nu

 

 

În situația în care unul dintre criteriile menționate nu beneficiază de răspunsul DA, candidatul este descalificat. Prezenta grilă se completează pentru fiecare dosar de candidatură depus.

 

 

Criterii de selecție

 

 1. Capacitatea de a furniza grup țintă – 30 puncte
 2. Forma de organizare juridică a partenerului – 20 puncte
 3. Experiența în proiecte finanțate din fonduri europene – 20 puncte
  1. Cifră de afaceri/venituri obținute în ultimii 3 ani – 30 de puncte

 

Grilă de evaluare a criteriilor de selecție

 

 

 

Nr. Crt.

Criterii de evaluare

Punctaj

1.

Capacitatea de a furniza grup țintă

 

Până în 50 de studenți

 

Între 51 și 150 de studenți

 

Între 151 – 200 de studenți

 

Între 201 – 250 de studenți

 

Documente justificativ – declarație de punere a la dispoziție a numărului de studenți

 

 

5 puncte

 

10 puncte

 

20 puncte

 

30 puncte

 

2.

Forma de organizare juridică a partenerului

 

Universitate de stat sau privată care are în componență studenți din domeniul agroalimentar

 

Altă forma juridica conformă cu ghidul solicitantului condiții generale sau specifice

 

Document justificativ: statutul sau alt document de constituire

 

 

 

20 puncte

 

 

0 puncte

3.

Experiența în proiecte finanțate din fonduri europene

 

1 proiect implementat  care vizează stagii de practică

2 proiecte implementate care vizează stagii de practică

 

3 proiecte implementate care vizează stagii de practică

 

4 proiecte implementate care vizează stagii de practică

 

Document justificativ: lista cu proiectele implementate asumată prin semnătură

 

 

 

5

 

10

 

 

15

 

 

20

4.

Cifră de afaceri/venituri obținute în ultimii 3 ani

 

până în 100.000 ron

 

între 100.000 – 500.000 ron

 

între 500.000 – 1.000.000 ron

 

peste 1.000.000 ron

 

Document justificativ: bilantul pe ultimii 3 ani fiscali

 

 

0

 

10

 

20

 

30

 

Total

100 puncte

 

 

Criteriul de selecție: punctajul cel mai mare

 

Nu există punctaj minim, iar entitatea selectată va fi aceea care va obține cel mai mare punctaj

 

 

În situația în care 2 organizații obțin același punctaj, se ia în calcul punctajul cel mai mare obținut la următoarele criterii, în următoarea ordine: Forma de organizare juridică a partenerului, Capacitatea de a furniza grup țintă, Experiența în proiecte finanțate din fonduri europene, Cifră de afaceri/venituri obținute în ultimii 3 ani

 

Număr de parteneri selectați: 1 partener

 

Nu există punctaj minim, se va selecta entitatea care obține cel mai mare punctaj

 

Calendar de desfășurare a procedurii de selecție

 

Dată publicare anunț:05.01.2017

 

Interval de depunere dosare: 05.01.2017 – 15.01.2017

 

Perioadă de întrebări răspunsuri: 05.01.2017 – 15.01.2017

 

Dată de evaluare și afișare rezultate:16.01.2017

 

Dată de depunere a contestațiilor: 17.01.2017 – 20.01.2017

 

Analizare și publicare rezultate contestații: 21.01.2017

 

Publicare rezultat final proces de selecție: 21.01.2017

 

 

Comisia de evaluare

 

Comisia de evaluare va fi alcătuită din 3 persoane nominalizate prin decizie de de prezentantul legal al Vinexpert. Unul din cei 3 membri ai comisiei de evaluare va fi Președintele comisiei de evaluare acesta fiind responsabil cu realizarea raportului de evaluare și a notei justificative privind parteneriatul. Raportul de evaluare și nota justificativă vor fi realizate după finalizarea procedurii de selecție, în termen de maxim 3 zile lucrătorare.

 

În situația în care vor exista contestații, se va proceda la întocmirea unei alte comisii de contestații care vor relua procesul de evaluare.

 

 

 

Conținutul dosarelor de candidatură

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de înaintare semnată și ștampilată
 • Statutul organizației/act constitutiv - copie
 • Bilanțul contabil pe ultimii 3 ani fiscali – copie
 • Autorizații specifice activităților proiectului care probează că partenerul îndeplinește cerințele legale implementării activităților de stagii de practică și traineeshep
 • Declarație de angajament – conform anexă
 • Declarație de eligibilitate – conform anexă
 • Declarație pe propria răspundere privind capacitatea de a furniza grup țintă – declarația va conține datele de identificare ale entității juridice și numărul persoanelor ce aparțin grup țintă care vor fi furnizate proiectului
 • Lista cu proiectele implementate de candidat. Lista va conține cel puțin următoarele: titlul proiectului, valoarea acestuia, obiectivul general, obiectivele specifice și sursa de finanțare. Se vor lua în calcul cel puțin proiectele depuse în ultimii 3 ani

 

 

Depunerea dosarelor de candidatură

 

Depunerea dosarelor de candidatură  se pot depune fizic la adresa: Bdul Octavian Goga nr. 24, Bl. M62, tronson 2-3, sector 3, Bucuresti

Sau

Electronic, utilizând adresa de mail: office@vinexpert.ro

 

Anunțul va fi publicat în cadrul pagini web www.vinexpert.ro

 

Contestațiile se pot depune fizic la adresa Bdul Octavian Goga nr. 24, Bl. M62, tronson 2-3, sector 3, Bucuresti

Sau

electronic, în format scanat utilizând adresa de mail office@vinexpert.ro

 

 

 

 

Rezultatul procedurii de selecție

 

Rezultatul procedurii de selecție se va materializa într-un Raport, datat și semnat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către reprezentantul legal al instituției aplicante, care va conține cel puțin următoarele:

 

Referințe:

- procedura aplicată;

- numărul/ data anunțului și data publicării acestuia;

 

Conținutul raportului:

 

Informații generale

 • Legislația aplicabilă
 • Calendarul procedurii de selecție
 • Modul de desfășurare a procedurii de selecție
 • Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
 • Informații privind toți ofertanții/candidații participanți la procedură;
 • Date privind procesul de evaluare a ofertanților/candidaților, conform modalității interne stabilite pentru selecție;

 

Anexe

 

 

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

 

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu _____ seria  ____ nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de ______________, CNP ______________________, cu domiciliul în localitatea ____________________________________________________________________ în calitate de reprezentant legal al ___________________________, solicitant/lider de parteneriat al finanțării nerambursabile acordate pentru proiectul ID MySMIS _____________, cu titlul ___________________________,  declar pe propria răspundere că solicitantul/parteneriatul creat are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului şi mă angajez:

 • să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului/ să furnizez împreună cu partenerii contribuţia proprie aferentă fiecărui membru al parteneriatului;
 • să finanţez împreună cu partenerii, după caz, toate costurile neeligibile aferente proiectului;
 • să asigur, împreună cu partenerii, după caz, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
 • să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii, împreună cu partenerii, după caz, pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţă în această perioadă;
 • să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect, împreună cu partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect.

 

De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în documentul „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” si in Ghidul solicitantului condiții specifice aferent apelului de proiect numărul……,  în contractul de finanțare, precum și în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului.

 

Data:    _____________                                                

Funcţia ocupată în organizaţie:_________________

Prenume şi Nume ___________________      

Semnătura                                                                 

Ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE[1]

 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............,   în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al /, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul în cadrul Programului ……….., declar pe propria răspundere că:

 1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional ……..
 2. /,  nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 • solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare
 • se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

 

 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele /,  .

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.

 

Ştampila:

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit

Data:

 

 

 

 

 

 [1] Se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului, pentru proiectele care se implementează în parteneriat.

Ultima actualizare: 05.01.2017

×

Aboneaza-te la newsletter si esti la curent cu noutatile si promotiile noastre